2013. február 28., csütörtök

Budaörs kálváriaA budaörsi kálvária  üveges stációképeit Győri Diának sikerült úgy lefényképezni nappal, hogy az eddig fent lévőknél jobban láthatók. Tudom, nagyon nehéz az üveglap mögötti képekről jó fotót csinálni -  de úgy gondolom a mostaniak jobbak azoknál, melyek eddig itt láthatók voltak.
"A községtől északnyugatra, kopár dombra telepítették, ahová csigavonalban vezet fel az út. Aljánál romos, későbarokk kápolna van, Ezt 1817-ban Kreisz Jakab építtette. A stációk 1852.-ből valók. A hegy tetején, közös alapfalon Szűz Mária és Szent János későbarokk kőszobrai között rokokó kartussal díszített talapzatba utólagosan fakeresztet helyeztek Jézus öntött fém szobrával." (Szilágyi István:Kálváriák)

"A Kálvária-domb egy szabályos alakú gejzírkúp Budaörs közepén. Az első 1766-ból fennmaradt, Budaörsöt is ábrázoló térképen a falu határa itt húzódott. A 174 méter magas dombon 1821-ben kezdte el a római katolikus egyházközség a keresztút megépítését, melynek teljes befejezése 1851-ben történt meg. Kezdetben  mindössze nyolc stációból állt a keresztút, a Kálvária domb tetejére pedig állítottak egy fakeresztet Szűz Mária, Szent János és Mária Magdolna szobraival. 1945-től a második világháború  és a németek elűzése után a kápolna köveit széthordták és csupán a fakereszt menekült meg, amely darabjai most a 2002-ben újjáépített Kálvária kápolnában láthatóak.
A Jézus Krisztus kínszenvedését és kereszthalálát megörökítő stációk fülkéiben egy-egy relief volt elhelyezve. Korábban minden év Nagypéntekén – Húsvét ünnepe előtt két nappal, Jézus kereszthalálára emlékezve – a templomból körmenet indult a Kálváriához, és innen járták végig a hívők a Keresztutat.

2000-ben széles városi összefogás eredményeként újra felszentelték a stációkat és a domb tetején álló keresztet. A stációk fülkéiben a keresztút egyes állomásait Molnár Göb Zoltán budaörsi művész ólomüvegképei díszítik, amelyek este kivilágítva is csodálatosan mutatnak. A helyreállítást követően ismét itt zajlik a nagypénteki keresztúti ájtatosság, valamint Húsvéthétfőn innen indul az úgynevezett Öröm útja is.

2011-ben felállították a Kőrösi Antal szobrászművész által újra-alkotott két szobrot, Szűz Máriát és Szent János apostolt.
 
A Kálvária-domb aljában áll a 2002-ban újjáépített Kálvária kápolna."
http://budaors.varosom.hu/latnivalok/vallasi-epuletek/Kalvaria-5.html


A légifotó készítője:László János

 

Ezeket a képeket (5 db)egy nevét nyilvánosságra hozni nem akaró személytől  kaptam - köszönöm. 
 

Az alábbi képeket innen hoztam:  

  

Az alábbiak Győri Dia képei - köszönöm  !


A véletlen úgy hozta, hogy egy másik kedves segítőmtől "bolyak"-tól is kaptam budaörsi képeket, méghozzá éjszakai felvételek, a kivilágított stációkról. Úgy gondoltam, ezeket a képeket is megmutatom, bár sajnos nem teljes a "sorozat" (A hiányzóképeket nappali felvételekkel pótoltam.) Íme:A budaörsi kálvária különleges abból a szempontból, hogy a már fent-lévőkön kívül még egy teljes sorozatit kaptam Dénes Ildikótól. Az alábbiakat az általa küldött sorozatból válogattam, ezúton is köszönve:A képen együtt látszik az I és XIV. stáció

Néhol csak keskeny ösvény van a stációk mellett...

Magyarpolány kálvária


1846-os egyházlátogatás szerint a kálvária stációit a magyarpolányi közösség, a hármaskeresztet, majd a helyére került kőkeresztet az uraság, a ciszter rend építette és tartotta fenn. A kálvária fenntartásának költségeit jelentős ingatlan és pénzbeli vagyon is biztosította. Az uraság 4000 négyszögöl földet biztosított a kálvária javára, melyet helybelieknek adtak bérbe, s annak bérösszege is az alapítványt gyarapította. A kápolnát és a stációkat a szobrokkal együtt 1855-ben, 1975-ben, majd 2001–2002-ben restaurálták.Aggházy  Mária 1780-ra datálja a kálvária építését. A kálváriáról az első részletes leírást Zichy Domonkos 1846. évi egyházlátogatásából ismerjük. Ekkor már megépült a hat kápolnaszerű stáció, amelyben vasrács mögött fa szobrok jelenítették meg a fájdalmas Rózsafüzér öt titkát. A templom mellett a hegy tövében a Fájdalmas Szűznek bádogból készült képét helyezték el (amely a mai Piéta szobor helyén lehetett). A Kálvária hegy tetején három kereszt állt, mely Krisztust és a két latort ábrázolta. Helyükre 1884-ben a ciszter apát kő keresztet állított. A keresztút feljáratánál ma is álló két kőszobrot az úgynevezett „amerikai keresztet” és a Fájdalmas Szűz szobrát 1901-ben adományokból állították. A hegy tetején álló kápolna építését 1908-ban kezdték el és 1910. július 9-én szentelte fel dr. Szentes Anzelm zirci perjel.
  
A keresztúti állomások fa szobrait a hagyomány szerint a sváb Listner testvérek készítették. Az 1901-ben felállított „amerikai keresztet” Hort Sándor keszthelyi kőfaragó faragta. Az 1910-ben felavatott kápolna mesteremberei a következők voltak: a kőműves munkákat Wéber zirci kőműves mester vezetésével Nesztinger János és Volf János, a bádogos munkákat Holly Antal szintén zirci iparos végezte. A kápolna oltárát Schmidt József budapesti oltárépítő, üvegfestményeit Palka József budapesti üvegfestő készítette.


Az alábbi  fényképeket Horváth Anikónak köszönöm !

  
A Fájdalma Szűz kálváriája és a fakereszt a kálvária hegyen

Felirata: ÁLDOTT LÉGY SZENTHÁROMSÁG  E szobrot a teljes Szent Háromság egy Isten tiszteletére és dicsőségére emelteté Özv. Németh Józsefné szül Korbél Mária 1890. Anyaga mészkő, készítője ismeretlen. Kovácsoltvas kerítés veszi körül. 

A fájdalmas Szűzanya szobra a Kálvária följáratánál. Felirata: A fájdalmas Szűz Anya tiszteletére állíttatták Czimmermann József és neje Veibl Ágnes 1901. Anyaga homokkő, készítője ismeretlen. 1996-ban Takács Viktória szobrász restaurálta. Előtte kovácsoltvas rács található. Eredetileg egy lámpa is volt a szobor előtt szintén kovácsoltvasból. Az 1846-os Egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint régebben is volt „a templom mellett a fájdalmas Szűznek lemezből készült képe”
Forrás: http://lorinte.org/pdf/keresztek.pdf

 


A Kálvária feljáratnál az Amerikába kivándorolt 107 hívő adományából1901-benelkészült "amerikai keresztet" találjuk, Polatsek Máté keszthelyi kőfaragómester alkotását. Felirata: Dieses Kreuz wurde zur Ehre des Erlısers von Polanyer Glaubigendie sich in Amerika befinden gewidmet im Jahre 1901. Ruisch János, Katharina Ruischmit familie Vagner Péter,Vagner…..(Körbekerítve egy méter magas kovácsolt vaskerítéssel.

  

A Kálvária hegy tetején három kereszt állt, mely Krisztust és a két latort ábrázolta. Helyükre 1884-ben a ciszter apát kőkeresztet állított. A kápolna előtti fakereszt 1930- ból való. (Korábban itt állt az egyházlátogatási jegyzőkönyvekből ismert három fakereszt.) 


  Kilátás a Kálvária hegy alatti Szent László templomra


Az alábbi fotókat "Fotoport"-nak köszönöm, továbbiak láthatók itt: http://fotoport.hu/hng/veszprem/magyarpolany-kalvariakapolna-keresztut.htm


Az alábbi kiegészítést Dénes Ildikótól kaptam - köszönöm:

Magyarpolányi kálvária-hegy és kápolna http://www.programturizmus.hu/ajanlat-egyhazi-muzeumok.html
„Magyarpolány kálváriájához Ajka felől juthatunk el, a 8-as főútról Bakonygyepesnél letérve. A dombtetőre 153 lépcsőfokon keresztül jutunk el. Felérve szembe találjuk magunkat a neogót „koronás” kálvária-kápolnával, amely a XX. sz. elején épült a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére. Az öt stációs, késő barokk stílusú kálvária ekkor már majdnem másfél évszázada állt. Nem mindennapi látványt nyújtanak a stációk közel életnagyságú festett faszobrai, amelyek a Fájdalmas Rózsafüzér öt titkát ábrázolják.”
Fájdalmas rózsafüzér részletének jelenetei
1. aki érettünk vérrel verejtékezett
2. akit érettünk megostoroztak
3. akit érettünk tövissel megkoronáztak
4. aki érettünk a /nehéz/ keresztet hordozta
5. akit érettünk keresztre feszítettek.

Ezután távolabb ment tőlük, mintegy ötvenlépésnyire. Letérdelt, és így imádkozott: 42 „Atyám, ha ez egyezik akaratoddal, vidd el tőlem ezt a poharat, hogy ne kelljen kiinom![a] De ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem, ahogy te akarod!” 43 Ekkor egy angyal jelent meg a Mennyből, és megerősítette Jézust, 44 aki a halálos küzdelemben még erőteljesebben imádkozott. Verejtéke úgy hullott a földre, mintha vércseppek lettek volna
Lk 22,39-46 +térdre esvén, imádkozott, mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen! És angyal jelent meg neki mennyből, erősítve őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozott; és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak” http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=1529

Magyarpolányon van még egy egészen egyszerű, képek nélküli keresztút is. Itt megtekinthető: