2013. október 25., péntek

Budajenő kálváriaBudajenő + a svábok + a kálvária történetéről az alábbi morzsákat gyűjtöttem:
http://www.budajeno.hu/index.php/telepuelesuenk?start=5
„….A telepesek Németországból érkeztek, a szász és frank területekről, valamint a Fekete Erdő vidékéről. 1724-ben Jenő, azaz németesen Jenne lélekszáma már 374 volt.  1782. és 1785. között  már…… Állt az Öreg templom (a régi kápolna), a bencés rendház és a major egy-egy épülete. A Kálvária-dombon levő stációk alaprajza is be van jelölve.
…………..1946. április elején megjelent Budajenőn is a kitelepítő bizottság. A község 187 német családjából 172-t telepítettek ki.
A megüresedett sváb házakba és gazdaságokba erdélyi magyarokat telepítettek be….és a háborús bűnösnek minősített sváb lakók házaiba költöztették őket.”

Ez a néhány mondat szomorúan dokumentálja a történelmi igazságtalanságokat – és magyarázat arra, hogy  a falut elhagyó német telepesek után sokáig  sem igény, sem akarta nem volt  a kálvária helyreállítására.

„Budajenő ma is álló legrégebbi épülete – a település egykori középkori temploma – ma római katolikus temetőkápolna (Szent Mihály-templom).
A falu északkeleti dombján emelkedő, 2007-ben helyreállított, kora gótikus, csúcsíves, támpilléres építményt az Árpád-korban állították. A sekrestyeajtó feletti, Árpád-házi Szent Erzsébetet és apját II. Andrást ábrázoló román stílusú kőfaragvány a 12. században készülhetett. A templomhoz közel egy 19. századi német temető elhagyott, elhanyagolt maradványai láthatók.”

"A keresztút érdekessége, hogy 6 db, kettős fülkés stációból áll. Katonai felmérések térképei is így ábrázolják, ugyanakkor az első ingatlan-nyilvántartási térképen jelölve van egy 7. stáció is, aminek nyoma mára nem maradt. Egyes kutatások szerint maga a templom adott helyet a keresztút két állomásának.
Az ó-temető a kálvária mellett található, XVIII-XIX. századi későbarokk és klasszicista formavilágú síremlékekkel, emlék kereszttel. A ma fellelhető síremlékek között olvasható legrégebbi felirat 1787-ből való. Érdekessége, hogy egy részén papi sírkertet hoztak létre, kőbábokhoz rögzített kovácsoltvas kerítéssel körülvéve. Fennmaradt iratok alapján vélhetően 1759-től temették ide a szerzeteseket, apátokat. A sírkertbe 1795-ben nagyméretű keresztet állítottak korpusszal."2017-ben  a kálvária is felújításra került, M. Gubán György festett  stációképeit ez év húsvétja előtt helyeztek el a stációfülkékben.
Az első kép itt a feltámadás, a 15. állomás. Ez a kis templomban, egy fülkében található.  A 13 és a 14 állomásnak nincs még helye, ezeket egyelőre a sekrestyében helyezték el.
Néhány képet Pető Máriának köszönök, a stációképek elküldését pedig Sey-Pacor Ferencnek.


A papi temető

  
A kápolna-belső

Az alábbi képeket itt találtam: https://www.facebook.com/magart.hu/
Kárász kálváriaKárászon a Köblénybe vezető út elején látható a kálvária, mely ott-jártamkor még befejezés előtt állt. A temetőbe vezető ösvény É-i oldalán egymás mellett sorakozik a 14 stáció. A terméskő alapba egy-egy homokkőből készült nagyon régi  sírkövet építettek be, majd ezekre kerülnek a stációképek. A kálváriához keresztek nem tartoznak.  
A kálvária a 2013. novemberi (Szt.) Erzsébet napkor kerül átadásra. A Kárászi Faluszépítő Egyesület vezetőjétől Mezei Attilától azonban megkaptam azokat a képeket, melyek elkészülés után a stációkra fel fognak kerülni. Ezúton is köszönet érte. Megígérem, ha legközelebb arra járok, a már teljesen kész kálváriáról is készítek képeket.


Ezek a képek fognak az oszlopokra kerülni (mondták 2013-ban): 


2015 nyarán jártam ismét Kárászon, gondoltam, lefényképezem a stációkat még egyszer, most már a felkerült képekkel. Igen nagy meglepetés ért, ugyanis - bár valóban felkerültek a képek a hajdani sírkövekre - de méretük igen kicsi (kb. A/4-es) és nem is az oszlopra helyezték, hanem eléje. Nem tudom ( a kép készítésének technikáját nem ismerem), hogy ez, így, meddig fog tartani ?
Tehát így néz ki most egy stációoszlop:  (Nem tartottam érdemesnek mindet lefotózni, hiszen a képek már fent vannak.)Pilisszentiván kálváriaA fotókat „bolyak” –nak köszönhetjük ezúttal is !

„A  keresztút története az  1800-as évek végére nyúlik vissza, ekkor ugyanis az 1752 óta a templom és a plébánia kertjében működõ temetõt és a szintén itt található keresztutat áthelyezték. A temetõ a ma „Régi Temetõ”-ként ismert helyre került, míg a keresztút a mai Kálvária-dombon kapott helyett.
Ekkor állították fel a stáció köveit és néhány évvel késõbb a kápolna elõtt álló keresztet. A keresztút kövein valamikor képek is voltak, hasonlóan a Pilisszentivánon jellegzetes „kép-kövekhez”.

Mik is azok a „kép-kövek”? Szentivánon több mint 10 ilyen „kép-követ” találhatunk, melyek a sváb falvakban emlékhelyként vagy imádkozó helyként szolgáltak. Az egyiket villámsújtotta ember emlékére állították, a másikat olyan férfinak, akire ráesett a felboruló lovas szekere. Minden ilyen „kép-kõre” egy szentkép volt festve, ami alatt egy idézet állt a kõ készíttetõjének vagy annak a nevével, akinek az emlékére készült. Mindegyik kõ tetején egy kereszt volt.”

(A kép-kő eredeti (sváb) neve „Bildstock” – a témáról itt is lehet olvasni: http://csendhegyek.blogspot.hu/2013/10/himeshaza-kalvaria.html )

2013. október 24., csütörtök

Budapest Máriaremete kálvária


A fényképeket „bolyak”-nak köszönöm ezúttal is !

„Máriaremete (Budapest) - A 18. században a mai Svájc területéről, egy Thalwieser Katalin nevű asszony telepedett le Pesthidegkúton. Még hazájában nagy tisztelője volt a híres einsiedelni Máriának, amelynek másolatát magával hozta. Úgy érezte, hogy boldog házasságát egy Linzenpold György nevű, jómódú emberrel a Boldogságos Szűznek köszönheti, ezért a képet a faluhoz közel egy tölgyfára függesztette. Az erdőt járó emberek és a pásztorok sokat ájtatoskodtak előtte. A századforduló tájékán egy budai polgárasszony a kép előtt ájtatoskodva visszanyerte szeme világát. Ennek hírére a 19. század első felében indult meg a búcsújárás. A falu földesura, Terstyánszky Ignác előbb egy fa, majd később egy kőkápolnát építtetett azon a helyen. Ettől kezdve beszélhetünk népesebb zarándoklatokról, a Remete Mária kegyszobrához.”

A híres zarándokhelyről itt nagyon jó leírás olvasható:

Szervita templomok közelében szokott ilyen lenni „szerviták, serviták, Szűz Mária Szolgái (lat. Ordo Servorum Mariae, OSM, Servi Mariae, SM): klerikus férfi szerzetesrend.” (http://lexikon.katolikus.hu/S/szervit%C3%A1k.html )Értékes kiegészítést kaptam Dénes Ildikótól, köszönöm neki ezúton is:

A máriaremetei templom szervita (Szűz Mária tiszteletének terjesztése) templom, azért van a templom mellett a „Mária hétfájdalma” 7 stáció:
Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a 12 éves Jézus keresése, találkozás a kereszthordozó Jézussal, megfeszítés, levétel a keresztről (Pietà), sírbatétel.

Szervita rend: http://uj.katolikus.hu/rendek.php?h=92  Szervita Rend, Szűz Mária Szolgái  Servi Mariae; OSM
A közösség hivatása: Szűz Mária tiszteletének terjesztése, - szentélyeinek gondozása, - a harmadik világban a missziók ügyének ápolása, lelkigyakorlatok vezetése, (kontemplatív,) lelkipásztorkodás.
A Szervita (Mária szolgái) rendet hét firenzei nemes ifjú szervezte meg 1233 augusztus 15-én, mint az ott működő Mária Társulat tagjai. 1240-ben közösen elvonultak Firenze melletti Szenárió hegyre, ahol közösségben élve megalapították a Rendet. XI. Benedek pápa 1304-ben jóváhagyta a Rend megalapítását. Magyarországi megtelepedés 1697. Aktivitás 1950 előtt: lelkipásztorkodás, kegyhelyek gondozása, ifjúság nevelése, lelkigyakorlatok vezetése. Jelenleg 3 nyugdíjas tagja van, 2 aktív pap, 3 növendék.
Mária hét fájdalma: Mária életének 7 eseménye, a késő középkor Mária-tiszteletének témája: Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a 12 éves Jézus keresése, találkozás a kereszthordozó Jézussal, megfeszítés, levétel a keresztről (Pietà), sírbatétel.

Állítólag van olyan kálvária is, hogy: Mária hét öröme 
Mária hét öröme: a Boldogságos Szűz Mária életének 7 eseménye, a késő középkor Mária-tiszteletének témája. - A 13. sz: a szerviták terjesztették el ünnepét (aug. 27.). A hetes szám a 15. sz: állandósult (hét). - A 7 öröm: angyali üdvözlet, vizitáció, Krisztus születése, Háromkirályok imádása, találkozás Simeonnal, a 12 éves Jézus megtalálása, Mária megkoronázása. - Ikgr. A 15. sz-tól ábrázolták, olykor Mária hét fájdalma párjaként.
Ilyenről nincs tudomásom. 

Solymár kálváriaA fényképeket több helyről kaptam, ill. másoltam át. Az ismertető kiegészítését és egyes fotók felfedezési helyét, az alul jelölt  fotókat Dénes Ildikónak, a többi képet "bolyak"-nak köszönöm.

Itt: http://www.solymar.hu/tortenet/adalekok/69_kalvaria.htm  igen jó leírás olvasható a kálvária történetéről:

„A templom felépülése után, a 19. század elején, a templomtól nyugatra eső terület a község földesurának tulajdona volt, nem volt még parcellázva a Kálvária utca, valamint a mai Rákóczi utca, és a hozzájuk nyugat felé csatlakozó terület. A Kálvária utca folytatásában, annak a baloldali végén lévő kocsiút mellett építették meg a Golgota stációit, és a domb felső részén lévő szabad térségben, állították fel a három kálvária keresztet (a mostani temetői kőkeresztek mintájára, kőből kifaragva), valamint azok mellé, a szent sír kápolnát. Eredetileg a Kálvária, a mellette levő kocsiút menti telkeken állt, és a mindenkori telektulajdonosok kötelessége volt a stáció kápolnák rendben tartása, szükség esetén a díszítése. Az első stáció a mai Templomtér és Nagykovácsi utca sarkán a Strack ház kerítésében volt.

A Kálvária stációk az út szintjével egy magasságban, a Kálvária hegy meredek részén létesültek. Az idők folyamán azonban a kocsiutat a lezúduló esővíz annyira kimosta, hogy a XX. század közepe táján a stációk az út szintjénél mintegy két méterrel magasabban voltak, és egyik-másik az út leszakadása miatt már életveszélyessé vált. A negyvenes évek végén a Kálvária használatát, oda körmenetek rendezését megszüntették. Egyes stációk maguktól ledőltek. Ugyanez a sors várt a tetőn lévő kápolnára és a három kőkeresztre, amelynek a tégla és kő anyaga idővel el is tűnt, nyilván egyesek építkezések céljára elhordták.....

....Solymár községnek az utóbbi ötven évben nem volt Kálváriája. Ezen a téren volt kezdeményező Horányi Márton, aki a Golgota Alapítványt létrehozta. Az alapítvány a Szélhegyen (helyi elnevezéssel a régi Kálvárián) új Kálváriát hozott létre, ízléses stációk építésével, művészi bronz domborművekkel, ami 1999. húsvétján került felszentelésre. Az egyes stációk építésének költségeit helyi vállalkozók viselték, akiknek neve a kis kápolnák alapjában meg van örökítve, s akik azok rendben tartását is vállalták. E hely népi elnevezése nyilván arra utal, hogy ott lehetett a község első, temetői templomának a kálváriája, azonban erre utaló leletek, illetve adatok eddig nem kerültek elő.

Az Kálvária tetején létesített három fakereszt már messziről láthatóan mutatja a hely szerepét.

A Resurrexi, XV. stációt, Krisztus feltámadását, Solymár főterén a templom mellett helyezték el.


Év közben csak a stációk üres építményei láthatók a keresztúton, de a húsvéti időszakban az adott stációhoz készült, Rumán Sándor szobrászművész által alkotott fém domborművek is kikerülnek a keresztút fülkéibe; ilyenkor a területet a helyi polgárőrség őrzi az esetleges rongálások megelőzése érdekében.” https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9l-hegy_%28Solym%C3%A1r%29  "bolyak" képei: 


A képet a keresztekről innen hoztam:  http://www.panoramio.com/photo/33691726
Az alábbi kép innen:

Rumán Sándortól, a domborművek alkotójától kaptam, s ezúton is köszönöm az alábbi képeket:

Dénes Ildikó fotói a Resurrexi XV.stációról: